Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: TekstMeester.
– Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

2. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offertes
a. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

b. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden.

c. De opdrachtnemer is nooit verplicht om opdrachten van de opdrachtgever aan te nemen en/of uit te voeren.

d. De overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat de opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van de opdrachtnemer heeft aanvaard, hetzij doordat de opdrachtnemer een opdracht en/of offerte van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

e. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. De opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

b. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

c. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

d. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer te verstrekken.

e. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Concepttekst en eenmalige herziening
a. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

b. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

6. Tussentijdse wijziging van de opdracht
a. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging en wordt indien nodig apart geoffreerd.

b. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is de opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn te leveren. De opdrachtnemer heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

c. Ingeval van overmacht bij de opdrachtnemer zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van de opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

7. Geheimhouding
a. De opdrachtnemer en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

8. Aansprakelijkheid
a. De opdrachtgever heeft de plicht om geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de eventuele aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

b. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.

c. Indien wordt geoordeeld dat de opdrachtnemer geen beroep op het voorgaande toekomt, is de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

9. Auteursrechten
a. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

b. De opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

c. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 9b behoudt de opdrachtnemer zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

d. Naamsvermelding bij levering van auteursrechtelijk beschermde werken is niet verplicht. Als opdrachtnemer van het recht op naamsvermelding gebruik wenst te maken, maakt hij dit vooraf aan opdrachtgever kenbaar.

e. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de opdrachtnemer krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

f. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer wordt beschouwd:
– publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
– hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
– aantasting van zijn werk;
– publicatie zonder naamsvermelding indien opdrachtnemer en opdrachtgever naamsvermelding zijn overeengekomen.

g. De bepalingen van artikel 9 hebben ook betrekking op teksten die de opdrachtnemer van derden betrekt. De opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever daarbij dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

h. Proefteksten en/of voorstellen blijven te allen tijde in eigendom van opdrachtnemer.

10. Levering
a. Overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief. Komt opdrachtnemer een leveringstermijn niet na, dan kan opdrachtgever de opdrachtnemer hiervoor in gebreke stellen en een redelijke termijn bieden om alsnog te leveren.

b. Opdrachtnemer verwacht van opdrachtgever dat hij binnen 14 dagen het geleverde werk controleert en hier feedback op geeft. Als opdrachtgever binnen 14 dagen geen feedback, herzieningen of een andere vorm van tegenbericht geeft, dan is sprake van levering en gaat opdrachtnemer over tot facturering. Is het niet mogelijk om binnen de gestelde termijn feedback te geven, dan moet de opdrachtgever dit binnen de gestelde termijn laten weten. Beide partijen kunnen dan een andere termijn afspreken.

11. Betaling
a. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan de opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen.

b. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum.

c. Bij betalingen later dan één maand na factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die één maand na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is.

d. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die in verband met te late betalingen zijn gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12. Geschillen
a. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.

c. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.